Narrated Abu Hurairah (RA) Allah's Apostle said," Whoever says: "La ilaha illAllahu wahdahu la Sharika lahu lahul Mulku wa lahul Hamdu wa huwa 'ala kulli Shai'in Qadir," one