"Allah ki kitab" "QURAN" jo puri dunia ke kitabon ke sardar!   "Kitab ko lanay wala" "Jibrail"(A.S) jo "Farishton" ka sardar!   "Jis per utara gaya" "Muhammad (S.A.W)