Acha   Insan   woh      hai Jo   kisi   ka   diya   huva  Dukh     to   Bhula     day Magar