Distances of Haram boundaries from Masjid Alharam ARAFAT  22KM ALTANAIM  7.5KM NAKHLAH  13KM JOARANH  22KM ALHODYBEIAH  22KM LOKISHIAH  16KM Ka’bah is located inside the Masjid Alharam but the