Tagged: Makkah

Boundaries of Haram Makkah 0

Boundaries of Haram Makkah

Distances of Haram boundaries from Masjid Alharam ARAFAT  22KM ALTANAIM  7.5KM NAKHLAH  13KM JOARANH  22KM ALHODYBEIAH  22KM LOKISHIAH  16KM Ka’bah is located inside the Masjid Alharam but the Haram Makkah is spread over an...