Wife: Ager mein wakat hoti to log meri kitni qadar karte………. Husband: Log tumhain Daikh kr dar jatey……. Wife: Woh kyun ?……. Husband: Log kehtay woh dekho bura