“Ufff Sardi” . . . . . . . . . . . . . . . . . Jab Uper likha hai k Sardi Hai toh Nechay